วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ขั้นตอนการทำโครงงาน

วิธีการทําโครงงาน ขั้นตอนการทําโครงงาน วิธีการทําโครงงาน

โครง งาน คือ งานวิจัยเล็กๆ สำหรับ เป็นการแก้ปัญหา หรือข้อสงสัยโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หากเนื้อหาหรือข้อสงสัยเป็นไปตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดจะเรียกว่าโครง งานกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น ๆ

การทำโครงงาน


1. กำหนดปัญหา หัวข้อเรื่อง

2. ตั้งสมมุติฐาน หรือคำตอบชั่วคราว


3. ออกแบบการศึกษาค้นคว้า การทดลอง

4. ลงมือปฏิบัติ


5. สรุปผลโดยการจัดทำ รายงานโครงงาน……อาจมีปัญหาใหม่เกิดขึ้น…….


6. นำเสนอผลงาน ประเมินผล


7. จัดนิทรรศการ ส่งประกวด


หัวข้อการ เขียนรายงานโครงการ

1. โครงงานกลุ่มสาระการ เรียนรู้…………..เรื่อง…………..


2. ผู้จัดทำ………… อาจารย์ที่ปรึกษา…………..โรงเรียน………สังกัด…….ระดับ ชั้น….


3. บทคัดย่อ

4. กิตติกรรมประกาศ


5. บทที่ 1 บทนำ ที่มาและความสำคัญของโครงงาน……..วัตถุประสงค์……..สมมุติฐานของการ ศึกษาค้นคว้า……ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า……..ตัวแปรที่เกี่ยว ข้อง……….. (ถ้ามี)….

6. บทที่ 2 เอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการทำโครงงานเรื่องนี้

7. บทที่ 3 อุปกรณ์ วิธีดำเนินการศึกษา

8. บทที่ 4 ผลการศึกษา และอภิปรายผล


9. บทที่ 5 สรุปผล ประโยชน์ ข้อเสนอแนะ


10. เอกสารอ้างอิง

11. หมายเหตุ : ตัวอย่างโครง งานเป็นของนักเรียน จึงมีรูปแบบหลากหลายตามความสามารถของนักเรียนแต่ละระดับชั้น

วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ผักชีมีชื่อเรียกหลายชนิดแตกต่างกันไป เช่น ภาคเหนือเรียกว่า ผักหอมป้อมและผักหอมผอม ภาคอีสานเรียกว่า ผักหอมน้อย และที่นครพนมเรียกว่า ผักหอม ผักชีเป็นผักที่อยู่ในตระกูล Unbelliferae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Coriandrum sativa Linn. เป็นผักที่ใช้บริโภคส่วนของใบและก้านใบเป็นผักสด หรือใช้รับประทานกับสาคูไส้หมู ต้นและรากใช้เป็นส่วนประกอบอาหารได้หลายอย่าง ใช้ต้มเป็นน้ำซุปหรือน้ำก๋วยเตี๋ยวทำให้มีกลิ่นหอมและรสชาติดี เมล็ดใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องแกงของเครื่องแกงเผ็ด นำมาบดคลุกกับเนื้อวัวสดใช้ทำเนื้อสวรรค์ที่มีกลิ่นหอมน่ารับประทาน กลิ่นหอมของเมล็ด ราก ใบ และต้นของผักชีสามารถใช้ดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ได้ผักชีเป็นพืชล้มลุกที่มีอายุสั้นคือ ประมาณ 40-60 วัน ลำต้น ราก ใบ ก้านใบ ดอก และเมล็ดมีกลิ่นหอม สามารถขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นดินเหนียว ดินร่วน ร่วนปนทราย แต่จะชอบดินร่วน มีการระบายน้ำดีสามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ปลูกได้ตลอดปี ช่วงที่เหมาะสมที่สุด คือ ฤดูหนาว แหล่งปลูกที่สำคัญได้แก่ ราชบุรี นครปฐม และเขตปริมณฑล